Какво предлагаме?

Posted on Posted in 1. 3 горни колони

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 

Пълен инженеринг на системи за автоматизацията на дискретните и непрекъснати технологични индустриални процеси.

 

 

Развитие и реализиране на сложни управляващи системи за автоматизация, контрол на отделни параметри, обекти, машини, комплексни инсталации, електрически задвижвания.

 

 

Ремонт, ретрофит, модернизация и поддръжка на съществуващи системи за визуализация, измерване и управление.

 

По-конкретно инженеринговата ни дейност включва:

Проектиране
Анализ на съществуващото състояние и добавяне на оптимални и ефективни решения на етап проектиране.
Доставки на апаратура
Избор на подходяща апаратура за КИП и управление на машини и процеси.
Монтаж
Монтаж на КИП и А оборудване, ККУ, КРУ и др.
Подготовка на технически проекти
Изследване, анализи и определяне на точки за измерване и управление.
Софтуер
Изграждане на SCADA системи и програми за PLC и DCS системи.
Оптимизация
Оптимизация на системи за управление, на процеси и регулиращи функции.

Други дейности:

 • комплексни тестове;
 •  гаранционна поддръжка и услуги;
 •  обучение на персонала; настройка и пускане в действие на компютърни системи за управление и информационни такива;
 •  разработване на обектно и приложно-ориентиран софтуер;
 •  мониторинг и диагностика;
 •  пуск и настройка на всички функции на системите;
 •  автоматизация на дискретните и непрекъснати технологични процеси и осигуряване на взривобезопасна експлоатация на енергийните съоръжения;
 •  Идентификация и математическо моделиране на технологични обекти и процеси, пуск и настройка на системи за технологичен контрол, измерване, регулиране на процеси, оперативно управление на машини и електрозадвижвания;
 • Централизирани операторски станции за управление и контрол (SCADA), посредством която операторът има достъп до конкретни елементи и модули от системата. Отчитане в реално време параметрите на технологичния процес и възможност за своевременна намеса от страна на оператора;
 •  Сградна автоматизация – управление на микроклимата, вентилационни системи, осветителни системи, контрол на досъпа по биоидентификационен признак, управление на консумацията на електрическа енергия чрез instabus KONNEX. Сертифицирането за последното беше направено през 2005 г в Будапеща;
 •  Ремонт, модернизация и поддръжка на съществуващи съоръжения в част КИП и А;
 •  Преоборудване и ремонт на портови и корабни КИП и А.