Какво е автоматизация?

Posted on Posted in Uncategorized

Какво е автоматизация?

В последно време благодарение на бурното развитие на науката, техниката и технологиите стана популярно словосъчетанието "автоматизация на технологични процеси и производства". Ние като професионалисти в тази област се чувстваме длъжни да помогнем на всички, за които тези термини са повече или по-малко чужди без да претендираме за изчерпателност.

 

Автоматизация на производството - това е използване на комплекс от средства, позволяващи осъществяването на производствените процеси без непосредствено човешко участие, но под негов контрол. Автоматизацията на тези процеси води до увеличаване на производителността, снижаване на себестойността и подобряване качеството на продукцията.

 

Промишлената автоматизация позволява намаляване числеността на обслужващия оборудването персонал, повишава надеждността и продължителността на използване на машините и съоръженията, позволява икономия на материали, снижава енергийните загуби, подобрява условията на труд и повишава безопасността му.

 

Високото ниво на производителност се постига благодарение на използването натехнически средства за автоматизация.  Те осигуряват автоматичното получаване, предаване, преобразуване, сравняване и използване на информацията за целите на регулирането и управлението на производтвените процеси.

Автоматизацията днес е достигнала до такива висоти, че съществуват производства, в които човешката ръка, която за първи път докосва крайния продукт, е тази на клиента.